Search
Close this search box.

Prou repressió. En defensa dels drets democràtics per Catalunya

Manifest de mitjans i revistes d'esquerres davant la repressió i a favor de les llibertats democràtiques

Prou repressió. En defensa dels drets democràtics per Catalunya

Manifest de mitjans i revistes d'esquerres davant la repressió i a favor de les llibertats democràtiques

Els mitjans sotasignants denunciem i fem una crida a les organitzacions, partits i persones de l’esquerra a posicionar-se contra la repressió de l’Estat i a denunciar les males pràctiques d’alguns mitjans d’informació de masses espanyols.

La qüestió a Catalunya es tracta d’un problema polític irresolt per un Estat espanyol totalment sord a les demandes democràtiques del poble català, expressades durant més de deu anys de forma pacífica als carrers i les urnes. L’autodeterminació és un dret que ha trobat la seva resolució en altres països com Canadà i el Regne Unit; l’estat espanyol, però, segueix negant la realitat nacional de Catalunya i situant el debat sobre l’autodeterminació fora de la política. Cal doncs denunciar des de tots els àmbits la negativa de l’Estat espanyol a reconèixer el dret inalienable del poble català a autodeterminar-se, de la mateixa manera que cal denunciar que fins ara l’única resposta que s’hagi pogut donar hagi sigut la repressió, amb la condemna de més de 100 anys pels líders polítics i socials catalans, coneguda aquesta setmana, i la brutal resposta repressiva amb la qual s’han volgut sufocar les protestes de rebuig a aquesta sentència. El saldo de persones detingudes per participar en les protestes no para d’incrementar-se arribant ja a més de 170 des que dilluns es van iniciar les protestes, sense comptar les 9 persones detingudes fa un mes en el marc d’un operatiu orquestrat per a vincular independentisme amb terrorisme. Moltes de les persones que han participat a les protestes han sigut víctimes d’una forta violència, amb casos que han arribat a la mutilació per l’ús d’armes antiavalots prohibides pel govern autonòmic català.

Volem també denunciar el paper d’alguns  mitjans de comunicació, compromesos en la difusió del relat oficial de l’Estat i de les forces policials que des de fa dues setmanes es troben en plena ràtzia repressiva. L’estratègia de criminalització del moviment polític per a l’autodeterminació té com una de les seves potes fonamentals la creació d’un relat interessat en oferir una imatge distorsionada del poble català i del massiu moviment polític independentista, al qual es titlla d’identitari i anti-espanyol.

Al llarg d’aquesta setmana s’ha evidenciat la seva connivència en difondre exclusivament les versions dels cossos policials encarregats de reprimir la protesta i en obviar l’actuació de grups violents d’extrema dreta que han deixat varis ferits. L’objectiu és vendre una imatge per a justificar posteriors actuacions de supressió de l’autonomia i justificar les condemnes per sedició -un dels tipus penals més greus- als líders polítics i socials empresonats des de tardor de 2017. Es busca estigmatitzar  les organitzacions i partits que es troben organitzant les protestes com a terrorisme, negant així els drets fonamentals de protesta i expressió. 

És una greu falta deontològica la de manipular imatges, declaracions i fets per a trenar un relat fals sobre la situació a Catalunya a la qual hem de respondre de forma contundent. Compartim doncs aquest comunicat per contribuir a una aproximació al conflicte català combatent les versions oficials que els mitjans estan difonent per intoxicar l’opinió pública a l’Estat espanyol i a nivell internacional.

Per adhesions:

[email protected]

[email protected]

Firmants

Jacobin (EUA), Jacobin Italia (Itàlia), Sin Permiso (Espanya), Période (França), Catarsi Magazín (Països Catalans), Poder Popular (Espanya), Esquerda Diário (Brasil), Izquierda Diario (España, Argentina, Chile, Mexico), Viento Sur (Espanya), La Trivial (Espanya), Correo del Alba (Bolívia, Veneçuela), Misión Verdad (Veneçuela), Left Voice (EUA), La Voce della Lotte (Itàlia), Révolution Permanente (França), Antipersona (Espanya), La Haine (Espanya), Kaos en la Red (Espanya), Insurgente (Espanya), Diário Liberdade (Galiza), Agon. Questiones políticas (País Valencià), L’Illa Global (Països Catalans), Revista Altra Mirada (Països Catalans), Galiza Livre (Galiza), Canarias Semanal (Espanya), Solidaritätscomité Katalonien (Alemanya), Ektos Grammis (Grècia), Novas de Galiza (Galiza), Lo Que Somos (Espanya), Portal Alba (Veneçuela), Revista Crisis (Equador)


English version

Stop repression. In defense of democratic rights for Catalonia

Undersigned alternative media and journalists denounce and appeal to Left parties and organizations to position itself against the repression of Spain and denounce the bad practices of Spanish media.

The issue in Catalonia is a political problem set aside by the Spanish government, which is totally deaf to the democratic demands of the Catalan people, expressed for more than ten years peacefully in the streets and the ballot boxes.

Self-determination is a right that must be addressed in a political way, such as in Québec and Scotland; Spain, however, continues to deny the national reality of Catalonia and placing the debate on self-determination outside of politics.

It is necessary to denounce from all fields the refusal of the Spanish State to recognize the inalienable right of the Catalan people to self-determination, in the same way that it is necessary to denounce that until now the only answer has been repression, with the condemnation of 100 years by the Catalan political and social leaders, known this week, and the brutal repressive response that received the protests of rejection of the sentence.

The balance of detainees to participate in the protests by now reach more than 170 people since the protests began on Monday, not counting the 9 people prosecuted for terrorism a month ago in the framework of a police operation orchestrated by to link independentism with terrorism with no evidence. Many of the people who participated in the protests have been victims of strong violence, with cases that have reached the mutilation by the use of weapons prohibited by the Catalan autonomous government, such as gum-ball shotguns.

We also want to denounce the role of Spanish media, committed to the dissemination of the official story of the State and the police forces that have been during repressive races for two weeks. The strategy of criminalizing the political movement for self-determination has as one of its fundamental pillars on the creation of a story interested in offering a distorted image of Catalan people and the massive, independentist political movement as a movement framed by xenophobia and anti-spanish identitarism. 

Throughout this week their connivance has been revealed by spreading exclusively the versions of the police responsible for repressing the protest and bypassing the action of violent fascist pro-Spain groups that have left several casualties. The objective is to sell an image to justify subsequent actions to suppress autonomy and justify convictions for sedition – one of the most serious criminal types – to political and social leaders jailed since the fall of 2017. Like in Turkey, they seek to stigmatize organizations and parties that are organizing protests as terrorism, thus denying the fundamental rights of protest and expression

It is a serious lack of ethics to manipulate images, statements and facts to train a false story about the situation in Catalonia to which we must respond in a forceful way. We therefore share this statement to contribute to an approach to the Catalan conflict that is not biased and to combat the official versions that the Spanish media are spreading to intoxicate public opinion in Spain and worldwide.

To adhere:

[email protected]

[email protected]

Signing

Jacobin (EUA), Jacobin Italia (Itàlia), Sin Permiso (Espanya), Période (França), Catarsi Magazín (Països Catalans), Poder Popular (Espanya), Esquerda Diário (Brasil), Izquierda Diario (España, Argentina, Chile, Mexico), Viento Sur (Espanya), La Trivial (Espanya), Correo del Alba (Bolívia, Veneçuela), Misión Verdad (Veneçuela), Left Voice (EUA), La Voce della Lotte (Itàlia), Révolution Permanente (França), Antipersona (Espanya), La Haine (Espanya), Kaos en la Red (Espanya), Insurgente (Espanya), Diário Liberdade (Galiza), Agon. Questiones políticas (País Valencià), L’Illa Global (Països Catalans), Revista Altra Mirada (Països Catalans), Galiza Livre (Galiza), Canarias Semanal (Espanya), Solidaritätscomité Katalonien (Alemanya), Ektos Grammis (Grècia), Novas de Galiza (Galiza), Lo Que Somos (Espanya), Revista Crisis (Equador)

Vols que t'informem de les novetats de Catarsi Magazín?

Les dades personals s’utilitzaran per l’enviament d’informació i promocions. El responsable és Cultura 21, SCCL. L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets que l’assisteixen mitjançant correu electrònic a [email protected]. Pot consultar aquí la política de privacitat.

Comentaris

Prou repressió. En defensa dels drets democràtics per Catalunya

Feu un comentari

El nou número de Catarsi ja és aquí!

Subscriu-te ara i te l'enviem a casa!

Cataris-blau