Search
Close this search box.

Lluita. Comunicació. Victòria

Comunicació política per la transformació social

III Congrés Catarsi

12, 13 i 14 de desembre 2019 Barcelona

El món es veu trasbalsat per tot una sèrie de conflictes que el travessen, aquests conflictes també es donen a nivell comunicatiu, vivim en una època on sembla tan important allò que es diu com el com es diu o qui ho diu. La batalla sobre com es relata la realitat que ens envolta i quina és la imatge que es transmet ha estat vital en gran part dels conflictes.  L’eclosió de les xarxes socials, del món digital i de la capacitat de grans capes de població a accedir a informació sense mitjancers ha portat a què els plantejaments clàssics de l’agit/prop hagin quedat obsolets o si més no desvirtuats per un món que canvia constantment.

El creixement i l’auge de forces polítiques d’esquerres i dels moviments socials i polítics que han transformat el sentit comú de les majories també ha estat un element principal per enfrontar les batalles que tenim davant i les que vindran.

Des de l’aparició de les xarxes socials durant la primavera àrab i el moviment 15M fins l’onada feminista que vivim, la comunicació és un camp de batalla central. La batalla de les idees ha mutat i necessitem enfocar-la i veure quines estratègies comunicatives han estat positives per a la construcció de majories, la creació de consensos i disensos i la transformació radical de la societat.

Els discursos de l’esquerra i dels moviments sovint actuen en camp contrari. Ens trobem davant del repte d’articular imaginaris, nous valors i un sentit comú diferent per construir un projecte hegemònic que  prefiguri la societat que ha de venir.

Dirigim aquesta convocatòria a militants, activistes i comunicadors d’arreu del món que treballin dins d’espais socials, sindicals i polítics en l’àmbit de la comunicació política, així com investigadors en aquestes qüestions; per posar en comú i discutir les diferents estratègies per revertir els discursos reaccionaris i preparar els moviments socials i polítics per  enfrontar-se en qualitat d’oponents amb capacitat d’aglutinar majories socials i plantejar-se la victòria.

Desitgem que aquest congrés serveixi per a crear una xarxa transversal, pluralista i heterogènia d’investigadores i militants que treballen una comunicació política a favor de l’emancipació i la transformació social.

Animem a investigadores i activistes a presentar propostes de comunicació i/o de tallers per a fer possible a aquesta conferència. Les propostes s’han d’enviar abans del 30 de setembre de 2019 a partir del següent formulari.

Els eixos sobre els que volem agrupar les diferents ponències són els següents:

Sindicalisme i moviments socials/ Feminisme/ Ecologisme/ Partits i campanyes/ Cultura

Sindicalisme i moviments socials

La lluita pel treball i per unes condicions de vida dignes, articulades al voltant de qüestions com l’habitatge i la defensa dels serveis públics, estan generant noves formes organitzatives per plantejar el conflicte clàssic capital vs. vida. Aquest és un marc que l’esquerra sempre ha treballat, però en els que sovint ha sigut incapaç d’aglutinar grans majories socials i situar-los al mig de l’opinió pública. Com podem articular imaginaris compartits per passar a l’ofensiva i començar a guanyar el sentit comú?

Feminisme 

La darrera onada feminista ha recorregut el món sencer i està transformant molts dels malestars que viu la meitat de la societat i les comunitats LGBTI en un potencial emancipador en especial a partir de la vaga feminista. Els moviments articuladors dels grans lemes d’aquesta nova onada com el #MeToo o el #EnsVolemVives han tingut la capacitat d’emocionar i mobilitzar a grans majories. Quins són els reptes per endavant de la comunicació política feminista pels temps que venen?

Ecologisme

El diluvi universal està al caure, el temps s’esgota però sembla que el que fa poc temps ningú donava importància està començant a ser un element central del discurs polític de l’esquerra i un articulador d’altres conflictes. El canvi climàtic està generant la resposta de molts moviments arreu, en especial entre els més joves, un clar exemple són els #FridaysForFuture. Com articulem discursos complexes sobre el canvi climàtic per a grans majories socials?

Partits i campanyes

La comunicació política i la seva branca més tecnocràtica està articulant els discursos a dreta i a esquerra del panorama polític. La radicalització dels discursos i l’emergència de noves problemàtiques sumades a les conegudes fake news i falsos debats estan articulant un camp comunicatiu difícil d’intervenir. Per altra banda, la intervenció política dins dels marcs comunicatius neoliberals dels mitjans de comunicació porta cada cop més el discurs cap a marcs allunyats de l’esquerra radical. Com intervenim comunicativament en camp contrari? Com articulem campanyes més enllà de l’electoralisme? Com aconseguim que el discurs de les esquerres vagi hegemonitzant-se dins del marc neoliberal actual?

Cultura

En paral·lel a la comunicació política s’ha articulat un camp cultural d’intervenció política des d’on es construeixen discursos d’esquerra radical. Revistes, editorials, grups de teatre, grafistes etc estan construint un camp d’intervenció que sovint acompanya a moviments i partits per la transformació social. Com s’articulen els creadors culturals amb els moviments? Com generem una batalla d’idees favorable? Com s’estructuren imaginaris que avancin la superació del capitalisme i l’organització d’una altre societat?

Animem a investigadores i activistes a presentar propostes de comunicació i/o de tallers

Abans del 30 de setembre de 2019

- versión castellano -

III Congreso Catarsi

12, 13 i 14 de diciembre de 2019 Barcelona

Lucha, comunicación y victoria

Comunicación política para la transformación social

El mundo se ve trastornado por toda una serie de conflictos que lo atraviesan, estos conflictos también se dan a nivel comunicativo, vivimos en una época donde parece tan importante lo que se dice como el cómo se dice o quién lo dice. La batalla sobre cómo se relata la realidad que nos rodea y qué es la imagen que se transmite ha sido vital en gran parte de los conflictos. La eclosión de las redes sociales, del mundo digital y de la capacidad de grandes capas de población a acceder a información sin intermediarios ha traído a que los planteamientos clásicos del agit/prop hayan quedado obsoletos o cuando menos desvirtuados por un mundo que cambia constantemente.

El crecimiento y el auge de fuerzas políticas de izquierdas y de movimientos sociales y políticos que han transformado el sentido común de las mayorías también ha sido un elemento principal para enfrentar las batallas que tenemos delante y las que vendrán.

Desde la aparición de las redes sociales durante la primavera árabe y el movimiento 15M hasta la oleada feminista que nos atraviesa, la comunicación es un campo de batalla central. La batalla de las ideas ha mutado y necesitamos enfocarla y ver qué estrategias comunicativas han sido positivas para la construcción de mayorías, la creación de consensos y disensos y la transformación radical de la sociedad.

Los discursos de la izquierda y de los movimientos a menudo actúan en campo contrario, hay el reto de articular imaginarios, nuevos valores y un sentido común diferente para construir una hegemonía cultural que prefigure la sociedad del porvenir.

Dirigimos esta convocatoria a militantes, activistas y comunicadores de todo el mundo que trabajen dentro de espacios sociales, sindicales y políticos en el ámbito de la comunicación política, así como investigadores de la comunicación, para poner en común y discutir las diferentes estrategias para revertir los discursos reaccionarios y preparar a los movimientos sociales y políticos a enfrentarse en calidad de oponentes con capacidad de aglutinar mayorías sociales y plantearse la victoria.

Deseamos que este congreso sirva para crear una red transversal, pluralista y heterogénea de investigadoras y militantes que trabajen una comunicación política a favor de la emancipación y la transformación social.
Animamos a investigadoras y activistas a presentar propuestas de comunicación y/o de talleres para hacer posible esta conferencia. Las propuestas se tienen que enviar antes del 30 de septiembre de 2019 a partir del siguiente formulario:

Animamos a investigadoras y activistas a presentar propuestas de comunicación y/o de talleres

Antes del 30 de Septimebre de 2019

Los ejes sobre los que queremos agrupar las diferentes ponencias son los siguientes:

Sindicalismo y movimientos sociales/ Feminismo/ Ecologismo/ Partidos y campañas/ Cultura
Sindicalismo y movimientos sociales

La lucha por el trabajo y por unas condiciones de vida dignas, articulada alrededor de cuestiones como la vivienda y la defensa de los servicios públicos, están generando nuevas formas organizativas para plantear el conflicto clásico capital vs. Vida. Este es un marco que la izquierda siempre ha trabajado, pero en el que normalmente ha sido incapaz de aglutinar grandes mayorías sociales y situar-lo en medio de la opinión pública. ¿Como podemos articular imaginarios compartidos para pasar a la ofensiva y empezar a ganar el sentido común?
Feminismo

La última oleada feminista ha recorrido el mundo entero y está transformando muchos de los malestares que vive la mitad de la sociedad y las comunidades LGBTI en un potencial emancipador en especial a partir de la huelga feminista. Los movimientos articuladores de los grandes lemas de esta nueva oleada como el #MeToo #NiUnaMás o el #EnsVolemVives han tenido la capacidad de emocionar y movilizar a grandes mayorías. ¿Cuáles son los retos por adelantado de la comunicación política feminista por los tiempos que venden?
Ecologismo

El diluvio universal está al caer, el tiempo se agota pero parece que el que hace poco tiempo nadie daba importancia está empezando a ser un elemento central del discurso político de la izquierda y un articulador otros conflictos. El cambio climático está generando la respuesta de muchos movimientos por todas partes, en especial entre los más jóvenes, un claro ejemplo son los #FridaysForFuture. ¿Cómo articulamos discursos complejos sobre el cambio climático para grandes mayorías sociales?
Partidos y campañas

La comunicación política y su rama más tecnocrática está articulando los discursos a derecha y a izquierda del panorama político. La radicalización de los discursos y la emergencia de nuevas problemáticas sumadas a las conocidas fake news y falsos debates están articulando un campo comunicativo difícil de intervenir. Por otro lado, la intervención política dentro de los marcos comunicativos neoliberales de los medios de comunicación trae cada vez más el discurso hacia marcos alejados de la izquierda radical. ¿Cómo intervenimos en campo contrario? ¿Cómo articulamos campañas más allá del electoralismo? ¿Cómo conseguimos que el discurso de la izquierda vaya hegemonizándose dentro del marco neoliberal actual?
Cultura

En paralelo a la comunicación política se ha articulado un campo cultural de intervención política desde donde se construye un discurso de izquierda radical. Revistas, editoriales, grupos de teatro, grafistas, etc. Están construyendo un campo de intervención que a menudo acompaña a movimientos y partidos por la transformación social. ¿Cómo se articulan los creadores culturales con los movimientos? ¿Cómo generamos una batalla de ideas favorable? ¿Cómo se estructuran imaginarios que avancen la superación del capitalismo y la organización de otra sociedad?

- ENGLISH VERSION -

III Catarsi Congress

12, 13 i 14 December 2019 Barcelona

Struggle, Communication and Victory Political

Comunication for social transformation

The world is being riven and shaken by a host of conflicts, which also occur within communication, as we live in an era where how something is said or who says it seems to be as important as what is said. The battle over how our surrounding reality is narrated and over the image given of it has been critical in many conflicts. The expansion of social media, of the digital world, and of access for large sections of the population to information without intermediaries has made the classic agitprop approaches obsolete or at any rate distorted by a world in constant change.

The rise of left-wing political forces and social and political movements that have transformed majorities’ common sense also has been a major element in preparing ourselves for battles facing us and to come.

From the emergence of social media during the Arab spring and the 15-M movement to the feminist wave we currently are in, communication is a central battleground. The battle of ideas has mutated and requires us to focus to determine which communication strategies have been positive for the construction of majorities, for the creation of consensus and dissent, and for the radical transformation of society.

The left and movements often fight discursively where our opponents are strongest. We face the challenge of articulating imaginaries, new values and a different common sense to build a hegemonic project that prefigures the society to come.

We address this call to leftists, activists and communicators from all over the world who work on political communication within social, union and political spaces, as well as to researchers working on these topics. The aim is to pool and discuss the different strategies needed to overturn reactionary discourses and prepare the social and political movements to oppose them with the ability to bring together social majorities and aim for victory.

We hope that this congress will serve to create a transversal, pluralistic and heterogeneous network of researchers and left-wing activists who work on political communication in favor of emancipation and social transformation.
We would encourage researchers and activists to present proposals for papers and/or workshops to make this conference possible. Proposals must be submitted by 30 September 2019 through this form:

We would encourage researchers and activists to present proposals for papers and/or workshops

Submitted by 20 september 2019

We would like to group the papers according to the following topics:

Trade unions and social movements/ Feminism/ Environmentalism/ Political parties and campaigns/ Culture

Trade unions and social movements
The struggle by labor for decent living conditions, articulated around issues such as housing and defense of public services, are generating new organizational forms to cope with the classic capital vs. life conflict. The left has always used such a framework, but it often has been unable to bring together large social majorities and put their demands at the centre of public opinion. How can we articulate shared imaginaries to go on the offensive and begin to transform common sense?

Feminism
The latest wave of feminism has travelled the entire world and is transforming many of the ills experienced by half of society and LGBTI communities into emancipatory possibilities, especially since the feminist strike took place. The movements from this new wave that have put forward slogans like #MeToo or #EnsVolemVives have managed to stir and mobilize large majorities. What will be the challenges for feminist political communication in the coming period?

Environmentalism
The Great Flood is coming, time is running out but it seems that something that nobody seemed to care much about a short while ago is becoming a central element in the left’s political discourse and a central connector to other conflicts. Climate change is engendering a response from many movements around the world, especially among the youngest, and a clear example of this response is #FridaysForFuture. How do we articulate complex discourses on climate change for large social majorities?

Political parties and campaigns
Political communication and its most technocratic branch are articulating the discourses of the right and left of the political spectrum. Radicalization of discourses and the emergence of new problems, added to the spread of fake news and red herrings, are building a communications field in which it is hard to intervene. Furthermore, political intervention within the neoliberal media takes discourse far from the frameworks of the radical left. How do we intervene communicatively in our opponent’s terrain? How do we construct campaigns that go beyond electioneering? How do we get the discourse of the left to become hegemonic within the current neoliberal framework?

Culture
Parallel to political communication, a cultural field of political intervention has been built through which radical-left discourses are constructed. Magazines, publishing houses, theatre groups, graphic designers, etc., have been creating a field of intervention that often accompanies movements and parties for social transformation. How do cultural creators work with social movements? How do we generate a battle of ideas that is favorable to us? How do we structure those imaginaries that advance overcoming capitalism and organizing a different society?

Vols que t'informem de les novetats de Catarsi Magazín?

Les dades personals s’utilitzaran per l’enviament d’informació i promocions. El responsable és Cultura 21, SCCL. L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets que l’assisteixen mitjançant correu electrònic a [email protected]. Pot consultar aquí la política de privacitat.

El nou número de Catarsi ja és aquí!

Subscriu-te ara i te l'enviem a casa!

Cataris-blau